Počet položek: 0 0 Kč

Obchodní podmínky

I. Úvod
E-shop slouží kupujícím, kteří nemají dostatek času a možností nakupovat v klasické prodejně. Veškerá komunikace probíhá v českém jazyce.

II. Identifikace smluvních stran

prodávající

NKTEAM shooting s.r.o., Vinohradská 2279/164,130 00 Praha 3

IČO: 04888162
DIČ: CZ04888162

kupující
Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení nebo název obchodní firmy, bydliště nebo sídlo firmy, telefonní čísla, e-mail, IČ, DIČ, místo doručení zboží,...) správně a pravdivě. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s Obchodními podmínkami platnými pro internetovou prodejnu umístěnou na www.strileni.com

III. Ochrana údajů
Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze vybraným pracovníkům prodávajícího. Registrací údajů v systému je potvrzen souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů uživatele a skutečnost, že tato data jsou poskytnuta dobrovolně - detailnější rozpis je umístěn zde v Obchodních podmínkách níže.

IV. Způsob objednávání a dodávání vybraného zboží

E-shop
Objednávky se realizují prostřednictvím e-shopu na http://shop.strileni.com/

Nákupní podmínky e-shopu

Každá objednávka doručená prodávajícímu je kupujícímu zpětně potvrzena formou e-mailové zprávy, zaslané na adresu uvedenou kupujícím při registraci.

Veškeré objednávky, které byly prodávajícímu doručeny elektronickou poštou jsou považovány za závazné.

Výběr zboží

Zboží je v e-shopu rozděleno do skupin, jejichž přehled se zobrazí v základní nabídce.

U každého zboží je uvedeno katalogové číslo, označení zboží, název zboží, podrobnější popis zboží, cena zboží včetně DPH v Kč/ks.

Vybrané zboží je postupně ukládáno do nákupního košíku, jehož obsah může být kdykoliv během nákupu měněn, a po ukončení nákupu je odeslán k realizaci prodeje.

Nákupní košík je místo, do kterého systém ukládá zvolené (objednané) zboží.

Zrušení objednávky

Zrušení objednávky je možné pouze písemně v těchto případech:

Zboží není na skladě

Ke zrušení objednávky z důvodu "zboží není na skladě" dochází v případě, kdy zboží není prodávající schopen zajistit ani alternativními zdroji v prezentované expediční lhůtě. Zrušení objednávky v tomto případě vždy předchází e-mailová komunikace mezi kompetentním zaměstnancem prodávajícího a kupujícím, která obsahuje konkrétní důvody a nabídku prodloužení expediční doby nebo nákup zboží se srovnatelnými parametry, popř. jiné alternativnířešení.

Ke zrušení objednávky dodavatelem(e-shopem) dochází v případě neuhrazení platby v době splatnosti - jeden týden (7 dní ) od objednání.

Dodací lhůty
Doba expedice objednávky (předání přepravní zásilkové službě nebo České poště k doručení) je od jednoho do sedmi pracovních dnů po obdržení objednávky, včetně elektronických certifikátů zasílaných e-mailem. Pokud objednané zboží není na skladě, kupující bude o této skutečnosti do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky vyrozuměn, a to na jeho e-mailovou adresu či telefonicky. Dodací lhůta bude v těchto případech sjednána individuálně.

V. Cena a způsob platby

Cena předmětu koupě
Cena objednaného zboží je v katalogu zboží prodávajícího, tato cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny dále v tomto článku. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího, vyjma případů, kdy se smluvní strany dohodly na jiném způsobu úhrady kupní ceny.

Způsoby platby

Převodem na účet - na objednané zboží bude prodávajícím vystavena zálohová faktury, která bude podkladem pro úhradu, a to buď z účtu nebo složenkou ve prospěch účtu prodávajícího. Bankovní spojení: číslo účtu u České spořitelny a.s. 5106204389/0800 s tím, že do variabilního symbolu bude uvedeno číslo zálohové faktury, konstantní symbol pak bude 0008. Zboží bude zasláno odběrateli nejpozději následující den po připsání částky ve prospěch účtu prodávajícího, pokud dodací lhůta nebyla sjednána jinak. Splatnost jeden týden. Po obdržení platby je vystaven daňový doklad a odeslán elektronický certifikát k užití zážitku s informacemi k jeho uplatnění. V případě objednávky dárkového certifikátu v krabičce, je tento odeslán na uvedenou adresu

Přes portál PayPal.

Platba kartou GPwebpay

VI. Doručení zboží

Poštovné a balné při doručování zásilky do 30 kg Českou poštou

U objednávky do 10 000,- Kč (s DPH) je účtováno poštovné 130,- Kč

U objednávky nad 10 000,- Kč (s DPH) není poštovné účtováno

Dopravné při doručování zásilky jiným způsobem

a. Smluvní přepravní zásilkovou službou:

U objednávky do 50 000,- Kč (s DPH) účtujeme výši dopravného dle sazebníku přepravní zásilkové služby

U objednávky nad 50 000,- Kč (s DPH) dopravné neúčtujeme

b. Doprava prodávajícím:

2.

Bude sjednána individuálně na základě rozsahu a obsahu objednávky (rozměry a váha objednaného zboží jsou rozhodující)

Způsoby dopravy
V objednávce vyznačte způsob odběru:

. Osobní odběr:

Na adrese příslušného střediska (prodejny) prodávajícího. Po obdržení objednávky bude kupujícího kontaktovat zaměstnanec prodávajícího a sdělí mu, kdy bude objednané zboží kupujícímu připraveno k odebrání.

Doprava na místo určení:

 

Běžný balík - v případě úhrady objednaného zboží předem (na základě zálohové faktury) na účet prodávajícího, bude objednané zboží do 30 kg zasláno kupujícímu běžným balíkem prostřednictvím České pošty, zboží nad 30 kg bude doručeno přepravní zásilkovou službou, není-li ujednáno jinak.

Doprava prodávajícím - při větším odběru zboží nebo není-li zboží vzhledem k rozměrům, váze či jeho charakteru vhodné pro poštovní přepravu, se s kupujícím bude kontaktovat zaměstnanec prodávajícího. Individuální podmínky dopravy (cena a termín) budou dohodnuty.

VII. Reklamační řád

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a případné zjištěné závady oznámit prodávajícímu, a to na e-mailovou adresu  info@strileni.com

.V oznámení zjištěných závad je nutné, aby kupující uvedl jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující zaslal nebo předložil prodávajícímu veškeré listiny, které mu byli předány v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné.

Dále je nutné, aby kupující v případě, že vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal při dodání, resp. při převzetí.

Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží. V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Pokud jsou na zboží definovány výrobcem zboží záruční podmínky, které jdou nad rámec zákonem stanovených, popřípadě se na zboží vztahují výrobcem garantované servisní služby, je o tom kupující informován v rámci popisu konkrétního zboží.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Čokoládové zboží

UPOZORŇUJEME ZÁKAZNÍKY, ŽE V LETNÍCH MĚSÍCÍCH PŘI ZASÍLÁNÍ ČOKOLÁDOVÉHO ZBOŽÍ MŮŽE DOJÍT VLIVEM VELKÉHO HORKA K JEHO ROZTOPENÍ. Objednávkou berete tuto skutečnost na vědomí a prodávájící nenese za znehodnocení zboží způsobené vlivem horka zodpovědnost.

Rezervace kuponů

Vouchery a certifikáty zakoupené na slevových serverech, našem e-shopu nebo přes jiné smluvní prodejce se rezervují vždy pouze přes on-line rezervační systém umístěný na www.strileni.com - tlačítko Rezervace v horní liště menu. Rezervací souhlasí klient s Obchodními podmínkami. Klient je povinnen zadávat do systému pouze platné údaje voucheru platného pro čerpání střeleckého zážitku naší firmy Nkteam shooting s.r.o. Na střelnici Morava a u Děčína probíhají střelby vždy březen až říjen. Listopad, prosinec, leden a únor se na Moravě a u Děčína nestřílí. Dukovany duben-říjen.

Rezervuje se vždy jen počet míst pro které je voucher určen, na voucher pro jednu osobu se rezervuje jedno místo, na voucher pro dvě osoby se rezervují dvě osoby. V případě, že zákazník zarezervuje na voucher pro jednu osobu dvě místa bude mu tato rezervace zrušená jako neplatná. Toto platí i pro vícemístné vouchery. Pokud si zákazník bude přát původní rezervaci ponechat doplatí na místě částku 300 kč za rezervované nevyužité místo. Pokud zákazník do rezervace uvede nesprávné údaje čímž uvede poskytovatele v omyl a např. na voucher pro jednu osobu zarezervuje více míst a systém tímto obejde a tuto rezervaci systém přijme, je povinnen uhradit na místě za každé nevyužité místo částku 300 kč.

Doprovod se nerezervuje.

Rezervace speciálních voucherů Action Maniac, Sniper - neviditelný střelec, Střelba v pohybu, Střelba na pohyblivé terče - má termíny vždy označené červeně a lze se rezervovat pouze do těchto termínů. Tyto termíny jsou vždy popsané a zamčené speciálním kodem - tento kod má každý zákazník uvedený na voucheru v podmínkách využití. V případě, že se klient zarezervuje jinam mezi běžné zážitky,  nebude klient odbaven a voucher propadá bez náhrady, případně může klient využít storno za poplatek.

Střelby na ostatních střelnicích probíhají vždy do konce listopadu a začínají poslední týden v únoru v závislosti na počasí v dané lokalitě. Na přelomu července a srpna vždy probíhá celopodniková dovolená, v tomto období není na telefonu  a e-mailu operátor pro odpovědi. Informace pro klienty o přesné době jsou vždy vystaveny na webu a sociálních sítí. Prodej zboží zůstává beze změny.

Naše firma poskytuje svým klientům servis v podobě instruktáže a odborného dohledu při manipulaci se zbraní. Součástí balíčku není speciální pojištění.Účastník je povinen zúčastnit se zahajovacího školení o bezpečné manipulaci se zbraní, které je vždy na začátku akce. Účastník na začátku akce odevzdá svůj certifikát a prokáže se svým průkazem totožnosti Občanský průkaz nebo Cestovní pas. Pokud se klient dostaví bez dokladu totožnosti, nebo voucheru nebude odbaven a voucher propadá bez náhrady. Neakceptujeme kupony v mobilu! Účastník musí dbát pokynů instruktora a správce střelnice. Je třeba se dostavit na každou akci včas, přesně v určenou hodinu, pokud se klient nedostaví v určenou hodinu na předem objednaný termín je kupon deaktivován.Zrušení rezervace klientem - je třeba použít výhradně odkaz na smazání rezervace který se nachází v textu v odpovědním potvrzovacím e-mailu rezervace - rezervaci lze zrušit nejpozději tři celé dny před termínem. Zrušení e-mailovou zprávou není možné - mohlo by dojít k prodlevě mezi přijetím zprávy a jejím zpracováním.Rezervaci je možné zrušit pouze jednou, v případě porušení této podmínky může být kupon deaktivován. Každý účastník si může vzít sebou doprovod - jednu osobu - je třeba dbát provozního řádu jednotlivých střelnic a individuálních nařízení, přítomnost doprovodu není součástí zážitku. Osoba účastnící se akce jako doprovod, musí dbát pokynů instruktora, pohybovat se v bezpečné zóně a nenarušovat průběh akce a být starší 15ti let. Fotografování na akci je povoleno pouze dle dispozic instruktora a vždy v bezpečné zóně. Kurzy jsou vedeny výhradně v českém jazyce, tlumočení do cizích jazyků není součástí zážitku. Účastník, který nerozumí česky je povinnen si sebou přivést tlumočníka, který mu přeloží důležitá bezpečnostní upozornění.

Storno termínu mimo řádnou lhůtu (3 dny předem) je zpoplatněno částkou 500 kč za osobu.

V případě pozdního příchodu kupon propadá bez náhrady.

Nákup většího množství voucherů

Nákup většího množství voucherů než jsou 4 kusy (poukazy) je možný a rezervace podléhá zvláštním pravidlům. Při rezervaci více než 4 míst najednou je třeba kontaktovat provozovatele na telefonu info@strileni.com.

Pokud zákazník nedohledá v e-malu potvrzení z rezervace či prodloužení z jakéhokoli důvodu, spadne do složek Spam, nevyžádaná pošta apod., nebo si jej klient omylem smaže,  je třeba si napsat na info@strileni.com nebo Ověření rezervace na webu strileni.com a potvrzení bude znovu odesláno.

Pokud si zákazník nakoupí více než 4 poukazy a chce je čerpat v předem domluvený den, potom tyto poukazy spadají do kategorie termínovaných akcí a mají platnost pouze ke dni předem domluvné akce. pokud se klient nedostaví na termínovanou akci jako jsou různé kurzy pořádané v pevnou hodinu a den, kupon na akci propadá bez náhrady, podle paragrafu 1837 písm. j Občanského zákoníku.V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Pořadatelem  odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě Pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

Ztráta tištěného ozdobného voucheru s pečetí

Pokud dojde ke ztrátě poukazu, bez něj není možné klienta na střelnici odbavit, je nutné přijít s poukazem. Je možné vydat duplikát v pdf podobě za poplatek 500 kč.

Kurzy - pokud se klient nedostaví na termínovanou akci jako jsou různé kurzy pořádané v pevnou hodinu a den, kupon na akci propadá bez náhrady, podle paragrafu 1837 písm. j Občanského zákoníku.V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Pořadatelem  odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě Pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

Doba trvání u jednotlivých zážitků je orientační.

Víkendové termíny nejsou garantovány, rezervace je plně samoobslužná a provádí se nejpozději 30 dnů před koncem platnosti a tři týdny předem.. Poskytovatel garantuje vyčerpání zážitku na některé z vypsaných střelnic do konce platnosti poukazu.  Rezervaci je třeba porovádět co nejdříve po obdržení  voucheru. Po každé rezervaci systém automaticky odešle potvrzení, pokud toto potvrzení neobdržíte, zkontrolujte složky Spam, Hromadná apod., nebo neprodleně pište na info@strileni.com.

Vrácení již zakoupeného poukazu ve lhůtě 14 dnů: dle zákona má záklazník možnost vrátit zboží-poukaz bez udání důvodu do dvou týdnů po obdržení zboží. Je třeba napsat na info@strileni.com žádost o storno objednávky, uvést číslo účtu na který má být poukázána částka. Na zpracování má firma 14 pracovních dnů.

Slevové kupony prodáváné na slevových serverech:

Tyto kupony jsou prodávány ve slevových akcích - výhodou této akce je nižší cena. Majitelé těchto kupónů střílí ve skupinách 10-11 osob a platnost kuponu je výrazně kratší než u kuponů koupených přímo v našem e-shopu.  Termíny střeleb si klient vybírá z danné nabídky přes on-line rezervační systém, jsou zde termíny jak víkendové tak ve všední pracovní dny. V praxi to znamená, že si majitel slevového kuponu vybírá  z  předepsaných termínů. Střelby jsou vypisovány na pracovní dny i víkendy. Termíny je třeba rezervovat minimálně 4 týdny předem. Pokud se klient nedostaví bez zrušení předem (min 3 dny předem) na rezervovanou akci - kupon propadá. Víkendové termíny nejsou garantovány, termíny se čerpají tak jak jdou po sobě.

Prodloužení platnosti kuponu.

Po dohodě lze požádat o prodloužení kuponu. Prodloužení kuponu je zpoplatněno částkou 450 kč. Poskytovatel není povinnen prodloužení vyhovět. O prodloužení kuponu  ze závažných důvodů je třeba zažádat písemně (e-mailem) a to nejpozději den před uplynutím doby platnosti kuponu a to přes formulář uvedený na www.strileni.com - Žádost o prodloužení platnosti, nebo také  kupon oskenovat a zaslat ve formátu PDF nebo JPG na info@strileni.com Pokud klient nevyčerpá kupon ani v prodlouženém období kupon propadá. Prodloužení je nejdéle o dva měsíce od původní platnosti a délku určuje provozovatel. Opakované prodloužení není možné. Při prodloužení voucheru klientů Slevomatu je podmínkou u- platnění poukazu, bez uplatnění není možné voucher prodloužit. Svou žádostí o prodloužení a zasláním poukazu či jeho kodu, dává klient zároveň souhlas s uplatněním poukazu. Po obdržení žádosti klientem, obdrží klient od poskytovatele odkaz na formulář, který mu po vyplnění odešle potvrzení, které si připojí ke svému voucheru. Poukaz který neprojde řádnou žádosti o prodloužení nelze považovat za prodloužený. Po prodloužení je klient povinen si rezervovat co nejdříve nejbližší termín. Prodloužením zaniká jakýkoli nárok na refundaci či storno voucheru. Pokud klient nevyčerpá voucher v prodloužené době zaniká nárok  na vrácení poplatku za prodloužení.

Prodloužení platnosti přes přelom roku neposkytujeme.

 

Zrušení plánovaných střeleb ze strany provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit termín při nenaplnění skupiny 10 osob, nebo jiných překážek (mimořádné poskytnutí námi rezervovaného střeliště ozbrojeným složkám ČR v důsledku cvičení,uzavření Policií ČR či jiným úředním orgánem vyšší moc ap) O této situaci budou případně klienti informování e-mailem nebo telefonicky. Pokud klient uvede nesprávný kontaktní e-mail, nebo telefonní číslo při rezervaci, za vzniklou škodu v důsledku zbytečné cesty na střelnici  provozovatel nenese odpovědnost. Klient může v takovém případě čerpat v jiném termínu, v případě končící platnosti kuponu, mu bude tato prodloužena, aby mohl čerpat v nejbližším náhradním termínu.  Poskytovatel je povinen zajistit klientovi náhradní termín k čerpání. Klient nemá nárok na vrácení peněz za poukaz v důsledku zrušeného termínu. Bude mu poskytnut termín náhradní.

Provozovatel může zrušit klientovi termín z důvodu zadání nesprávných údajů do rezervačního systém : číslo voucheru,platnost voucheru a počet míst k rezervaci. Klient je povinen zadat do systému správné údaje o poukazu. Klient je povinnen zadávat do systému pouze platné údaje voucheru platného pro čerpání střeleckého zážitku naší firmy Nkteam shooting s.r.o.

Provozovatel je povinen zrušit střelby v případě vládních nařízeních, nouzovém stavu, vyjjímečném stavu, válečném stavu, mobilizaci apod. pokud konání akce nesplňuje podmínky nařízené vládou. V takovém případě bude zákazníkovi poskytnut náhradní termín na některé ze střelnic v naší nabídce jakmile nastane opět situace slučující se s nařízením vlády a zákonem.

 

Platnost kuponu.

Platností kuponu se rozumí doba po kterou je kupon aktivní tzn. např. platnost do 31.7.2014 - rezervaci je třeba provést nejpozději 30.6.2014 a vyčerpat (uplatnit) do 31.7.2014 ne déle.

Platnost našich kuponů zakoupených v e-shopu je zpravidla jeden rok s vyjímkou kuponů končících v prosinci a kuponů zakoupených v sekci Sleváč.. V prosinci je vždy omezené střílení, tak i  platnost kuponů se nevydává na prosinec, ale vždy k 30.11.  Kupony zakoupené v prosinci mají tedy platnost do 30.11. následujícího roku. Kupony zakoupené v sekci Sleváč mají kratší platnost 4-5 měsíců.

Střeby probíhají vždy do konce listopadu a začínají v druhé polovině ledna následujícího roku, vyjma střelnic Morava, Lomnice, Děčín kde se začíná až od března.. Pauza je nutná pro velkou údržbu zbraní.

Poukazy v akci Last Minute se zkrácenou platností nelze prodloužit, negarantujeme konkrétní střelnice.

Pozor!

Z balíčků A - F a jiných volných výběrů,  jsou vyjmuty tyto zbraně:

CZ805 Bren

Barret 50

P 90

Desesrt Eagle.50

Taurus Judge

Steyer 50

Zastava Black Arrow 50BMG

Savage .338 Lapua

Revolver 44 Magnum

USP Match

Pušky ráže 7,62x54 R

Pušky ráže .308 WIN

Kriss Vector

Bushmaster 50

Tyto balíčky obsahují 80 nábojů ráže .22 LR ( modul C+, D+, E a E+, F a F+)

Uplatnění slevové kartičky

Při uplatňováni kartičky při samotném nákupu je třeba nejprve napsat na e-mail info@strileni.com, oznámit uplatnění kartičky a na jaký zážitek a obdržíte následně pokyny jak postupovat. Kartičku je třeba naskenovat do formátu pdf nebo jpg a zaslat na e-mail. Při samotném čerpání se kartička přiloží ke kuponu a odevzdá. Kartičku lze využít pouze pro střelecký zážitek v hodnotě vyšší než 2000 kč, nelze ji uplatnit na kurzy a zážitky s hodnotou nižší než je slevová karta. Příklad : zážitek v hodnotě 1000 nelze zaplatit kartičkou, zakoupíte li dva tyto zážitky - hodnota dosáhne částky 2000 kč a kartičku můžete uplatnit. Pro uplatnění je třeba mít námi orazítkovaných všech pět okének - pět čerpání. Kartičku nelze využít pro zážitky v slevových akcích jako Štastný den nebo Sleva týdne.

 Hodnota se nesčítá. Kartička není směnitelná za peníze. Platnost kartičky je jeden rok. Vydaným kartičkám na slevu 1500 kč končí platnost 31.12.2015. 

Místa konání střeleb

Aktuální místa konání střeleb jsou k nalezení přímo v rezervačním systému www.strileni.com - záložka Rezervace v horní liště menu . Zde jsou uvedena momentálně aktuální místa konání střeleb. Provozovatel si vyhrazuje právo změny míst konání během platnosti voucheru. Střelnice podléhají přísným pravidlům bezpečnosti provozu dle zákona, v případě jakékoli změny podmínek na příslušné střelnici, nabídne poskytovatel (nkteam) jinou adekvátní střelnici v nejbližší lokalitě, kde bude umožněno zážitek vyčerpat. Střelnice Ostroměř, Ostrava, Tišnov na Moravě a Mělník se střílí pouze všední dny. Střelnice Lomnice, Děčín,  se střílí březen až říjen.

Newslettery

Odslouhlasením a zaškrtnutím při nákupu, rezervaci a čerpání, dáváte  souhlas se zasíláním našich obchodních nabídek a novinek, pokud budete chtít svůj souhlas zrušit, stačí v našem newsletteru kliknout na talčítko Odhlášení zasílání, případně poslat e-mail na info@strileni.com a Vás z nabídek vymažeme.

 

 

Odkazy na legislativu

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

VIII.  Vládní nařízení  - Obchodní podmínky v době vyjjímečného, nouzového, mimořádného stavu,stavu katastrofy, pandemie a jiných mimořádných událostí (dále jako Mimořádné události MU).

V době vyhlášených Mimořádných událostí jsou všichni občané povinni uposlechnout nařízení vlády ČR a tato nařízení jsou v tomto období nadřazena Obchodním podmínkám. Pokud se klient rozhodne v tomto období čerpat svůj zážitek je povinen podřídit se vládním nařízením uplatněným v praxi. 

Změna v OP dne 13.8.2019 - upraven věk osoby tvořící doprovod a podmínky uplatnění poukazu.

Změna v OP dne 15.3.2020 - Přidán odstavec VIII. - Vládní nařízení

Potřebujete poradit ? Obchodní podmínky

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací
Pri poskytovani sluzeb nam pomahaji soubory cookie. pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s nasim pouzivanim souboru cookie a využitím osobních údajů pro účely marketingu.   Další informace